Obchodné podmienky - Darkyzciny.cz

Kategórie

Nové produkty

Obchodní podmínky darkyzciny.cz / aktuální znění v pdf - klikněte zde.

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obstaratele se vztahují na všechny úkony při obstarávání věci (zprostředkování nákupu zboží v zahraničí) pro zákazníka a upravují práva a povinnosti vyplývající pro smluvní strany ze smlouvy o zprostředkování.

1.2. Obstaratelem je Ondřej Kylián, se sídlem Litultovice 200, PSČ 74755 Litultovice, IČ: 88375021, DIČ: neplátce DPH, zapsán v registru úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Opavy od 9. 1. 2012 (dále jen obstaratel). Kontaktní email pro komunikaci: info@darkyzciny.cz

1.3 Zákazníkem je fyzická, či právnická osoba, která učiní vůči obstaravateli návrh na uzavření smlouvy, tj. provede platnou objednávku způsobem popsaným v článku 3. bod 3.1 těchto obchodních podmínek.

1.4 Prodávajícím zboží jsou fyzické, či právnické osoby se sídlem v zahraničí, provozující internetové obchody jako předmět své podnikatelské činnosti.

1.5 Zákazník odesláním objednávky obstarateli potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami www.darkyzciny.cz (dále jen „Obchodní podmínky“), jejichž znění je dostupné na webové stránce obstaratele http://darkyzciny.cz/obsah/3-obchodni-podminky. Zákazník potvrzuje, že s těmito Obchodními podmínkami v celém rozsahu souhlasí a na důkaz tohoto souhlasu odesílá svoji nabídku (objednávku) na uzavření smlouvy o zprostředkování.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou nedělitelnou součástí smlouvy o zprostředkování. V případě, že obstaratel a zákazník uzavřou písemnou smlouvu o zprostředkování, ve které si dohodnou podmínky odchylné, bude mít písemné znění smlouvy přednost.

1.7 Smluvní vztahy mezi obstaratelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li zákazník spotřebitel ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. V ostatních případech se právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené řídí Obchodním zákoníkem.

1.8 Před učiněním objednávky je zákazník povinen seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tuto skutečnost stvrdit v online systému objednávek obstaratele. Pokud nebude zákazník s „VOP“ souhlasit, není oprávněn učinit objednávku prostřednictvím online nabídky obstaratele.

1.9 Znění obchodních podmínek může obstaratel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o zprostředkování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem smlouvy o zprostředkování je zastoupení zákazníka při objednávce zboží v zahraničí a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „zboží“) obstaratelem pro zákazníka, anebo pro jím určenou třetí osobu. Zboží si zákazník vybere z nabídky obstaratele, která je zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách obstaratele www.darkyzciny.cz (dále jen „služba“). 

2.2 Obstaratel a zákazník uzavírají smlouvu o zprostředkování dle § 2445 a násl. občanského zákoníku. 

2.3 Zboží je obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách služby. Fotografie zboží mohou být pouze ilustrační. U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, údaj o ceně a další doplňující informace. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny.

2.4 Obstaratel výslovně upozorňuje zákazníka, že zboží neprodává a není jeho prodávajícím dle zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ani dle Občanského zákoníku. Obstaratel není výrobcem, dovozcem, ani dodavatelem předmětného zboží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,. Obstaratel za odměnu jménem zákazníka a na jeho účet objednává zboží u prodávajícího v zahraničí mimo EU a jménem zákazníka a na jeho účet hradí prodávajícímu kupní cenu. Zákazník je seznámen s tím, že při odstoupení od smlouvy ponese náklady na odeslání zboží zpět do zahraničí.

Článek 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 V případě, že zákazník projeví zájem o zprostředkování nákupu zboží v zahraničí, zašle obstarateli návrh na uzavření Smlouvy (objednávku), a to některým z těchto způsobů:

• vložením objednávaného zboží do virtuálního nákupního košíku na internetových stránkách www.darkyzciny.cz a dokončením objednávky;

• zasláním objednávky elektronickou poštou na kontaktní emailovou adresu info@darkyzciny.cz;

3.2 Objednávka dle bodu 3.1 tohoto článku se považuje za závazný návrh na uzavření smlouvy. 

3.3 Po dokončení objednávky obdrží zákazník prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu služby a celkovou cenou (odměnou).

3.4 Smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy (objednávky) obstaratelem, tj. úhradou 100% ceny (odměny) zákazníkem. 

3.5 Uzavřením Smlouvy uděluje zákazník obstaravateli plnou moc, aby jménem zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku a uhradil za toto zboží obstarateli jeho cenu. 

3.6 Obstaratel započne s plněním služby, jakmile se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do 2 pracovních dnů od úhrady 100% ceny.

3.7 Potvrzením objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky služby a má možnost se s nimi seznámit. 

3.8 Obstaratel si vyhrazuje právo zrušit objednávku služby v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny, nebo popisů výrobku v katalogu zboží a v případě nedostupnosti zboží u prodávajícího. Obstaratel je povinen ihned po zjištění této skutečnosti vyrozumět zákazníka. 

3.9 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je obstaratelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.10 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá. Zákazník si je hradí sám.

Článek 4. CENA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V ZAHRANIČÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zprostředkování objednávky zboží v zahraničí je uvedena v závazné objednávce a je obstaratelem zveřejněna u každého zboží na internetových stránkách darkyzciny.cz. Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet pořizovací ceny zboží a odměny za službu obstaratele. Cenu tak tvoří pořizovací cena zboží (včetně nákladů na dodání) a odměna obstarateli za jeho služby.

4.2 V ceně obstarání jsou zahrnuty všechny náklady, které obstarateli v souvislosti s obstaráním věci vznikly.

4.3 Cena se hradí metodou, která je povolena a uvedena při objednávání v rozhraní služby. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet obstaratele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

4.4 Doklad o zaplacení ve formátu pdf si může zákazník stáhnout z rozhraní svého zákaznického účtu na adrese: http://darkyzciny.cz/historie-objednavek. Po vyžádání bude zákazníkovi doklad o zaplacení rovněž zaslán e-mailem.

4.5 Obstaratel zákazníka vyrozumívá, že je zahraniční prodejce zapojen do systému tzv. "Jednotného správního místa pro dovoz". Pokud nebude zásilka překračovat 150 EUR, už v ČR / SR nebude vyžadována platba DPH, protože již bylo uhrazeno zahraničnímu prodejci v ceně zboží.

4.6 Okamžikem uhrazení a objednání zboží obstaratelem u prodávajícího v zahraničí je závazek obstaratele splněn a vzniká mu nárok na odměnu.

4.7 Nabídka zboží k objednání a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na adrese www.darkyzciny.cz.

4.8 Obstaratel si vyhrazuje právo na opravu ceny zprostředkování, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o nové ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření smlouvy a objednávka bude obstaratelem stornována.

Článek 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Obstaratel zboží nedodává a není jeho dovozcem ze země mimo EU. Zboží dodává prodávající a dovozcem je zákazník.

5.2 Obstaratel neodpovídá za škody vzniklé přepravou zboží, či ztrátu zásilky přepravní společností. V případě nedoručení každé jednotlivé zásilky, se obstaratel zavazuje vyjednat s prodávajícím znovu odeslání zásilky na adresu zákazníka. Nedoručením se rozumí stav, kdy po provedeném šetření bude zásilka prohlášena jako ztracena vinou přepravní společnosti.

5.3 Předpokládaná lhůta přepravy zákazníkem objednaného zboží je 7-20 pracovních dnů. Zákazník bere na vědomí, že obstaratel nemůže garantovat termín dodání zboží. Přepravní lhůty uvedené na webových stránkách obstaratele jsou pouze orientační. Zákazník souhlasí s tím, že se dodací lhůta může prodloužit komplikacemi na straně přepravce, celním úřadem a zásahem vyšší moci.

5.4 Odeslání zásilky na adresu zákazníka bude zákazníkovi obstaratelem oznámeno e-mailem, kdy zákazník rovněž odkaz pro sledování zásilky. Pokud bude zboží zasláno ve více zásilkách, obdrží zákazník odkaz pro sledování ke každé jednotlivé zásilce.

5.5 Zákazník se zavazuje průběžně sledovat stav zásilky dle přiděleného sledovacího čísla, aby se předešlo jejímu nevyzvednutí na poště, nedoručení a vrácení zpět prodejci do zahraničí. Zákazník se zavazuje informovat obstaratele, pokud mu nebude každá jednotlivá zásilka doručena do 40ti dnů od uhrazení objednávky a to ve lhůtě 60ti dnů od uhrazení objednávky

5.6 Objednávky jejichž doručení zákazník nereklamoval dle bodu 5.5 ve lhůtě 60 dnů od uhrazení objednávky jsou 61. den považovány všemi stranami za doručené a jejich nedoručení již nelze reklamovat.

5.7 V případě pozastavení zásilky Celním úřadem, se zákazník zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost ve věci celního řízení.

5.9 V případě nedoručení zásilky překážkou na straně zákazníka (chybně, nebo neúplně uvedená dodací adresa, nevyzvednutí zásilky na poště, nepřevzetí zásilky od doručovatele, ignorování výzvy k doložení hodnoty dováženého zboží, nezájem o stav zásilky a promeškání úložní lhůty) vrátí přepravní společnost zásilku prodejci do zahraničí. Pokud nebude zásilka doručena ani na druhý opakovaný pokus z důvodů uvedených výše, je obstaratel oprávněn naúčtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši až 100% z celkové ceny objednávky.

Článek 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

6.1 U obstaratele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 občanského zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které obstaratel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných obstaratelem lze kdykoli uplatnit na adrese obstaratele.

6.2 Reklamace a stížnosti je možné uplatňovat písemně:

a) v elektronické formě na emailovou na adresu: info@darkyzciny.cz

b) v listinné podobě na adresu sídla obstaratele.

6.3 Reklamace a stížnosti je potřeba uplatnit neprodleně při vzniku reklamačního důvodu. Pokud to není možné, tak bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Zákazník uplatňující reklamaci je povinen uvést číslo objednávky a podrobně popsat nedostatek.

6.4 Obstaratel zákazníka upozorňuje, že zboží nebude obsahovat návod v českém jazyce. Povinnosti prodávajícího se řídí právem státu, v němž má prodávající své sídlo.

6.5 Obstaratel se zavazuje bezplatně zastupovat zákazníka při uplatnění vad výrobku u prodávajícího. Obstaratel nenese žádnou odpovědnost za průběh a lhůtu vyřízení reklamace.

6.6 Náklady spojené s reklamací, v případech kdy je nutné zaslat zboží zpět prodejci na posouzení do zahraničí hradí zákazník. Po domluvě může obstaratel náklady, nebo část nákladů spojených s reklamací zboží uhradit na své náklady.

6.7 Záruku na zboží poskytuje prodávající. Minimální záruční doba je 6 měsíců na elektroniku (telefony, tablety apod.) a minimálně 3 měsíce na ostatní spotřební zboží. Prodávajícím může být poskytnuta delší záruční lhůta a je vždy uvedena v popisu objednávaného zboží.

6.8 Obstaratel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou vadou objednaného zboží, nebo nesprávnou manipulací se zbožím.

6.9 Obstaratel nebude zastupovat zákazníka při řešení reklamace s prodávajícím, pokud se zákazník odmítne řídit postupem uvedeným v článku "Jak reklamovat", bod "Postup v případě reklamace" na adrese http://darkyzciny.cz/obsah/2-jak-reklamovat.

Článek 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazník, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv:

  •          na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  •          na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  •          na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  •          na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo v loterii

7.2 Odstoupením od smlouvy o zprostředkování dle bodu 7.1 tohoto článku, vzniká:

a) Zákazníkovi povinnost vrátit zboží na adresu zahraničního prodejce, která mu bude sdělena obstaratelem, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odstoupeni od smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.

b) Obstarateli povinnost vrátit zákazníkovi (při dodržení podmínek stanovených v bodu a)), cenu zprostředkování ve výši 100%, a to nejpozději ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne obdržení platného odstoupení od smlouvy

7.3 Zákazník bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká obstarateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je obstaratel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny zprostředkování.

7.4 Obstaratel je oprávněn odstoupit od smlouvy o zprostředkování z těchto důvodů:

a) V případě ukončení poskytování zboží prodávajícím, kdy zákazníkovi byla nabídnuta možnost výběru jiného zboží a ten na takovou výměnu nepřistoupil.

b) V případě, že zákazník nezaplatí cenu zprostředkování ve lhůtě 30 kalendářních dnů od odeslání návrhu na uzavření Smlouvy dle čl.3 bod 3.2 těchto obchodních podmínek.

7.5 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Článek 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje zákazník, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

8.2 Obstaratel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Obstaratel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

8.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

8.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi obstaratelem a zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

8.5 Obstaratel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích).

8.6 Obstaratel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi obstaratelem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5ti let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

8.7 Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

8.8 Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8.9 Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany obstaratele plnit.

8.10 Ze strany obstaratele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

8.11 Obstaratel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Článek 9. UŽIVATELSKÝ ÚČET

9.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce služby může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní služby umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní služby.

9.2. Při registraci na webové stránce služby a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou obstaratelem považovány za správné.

9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že obstaratel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

9.4. Obstaratel může kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení obstaratele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Obstaratel je oprávněn k zprostředkování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost obstaratele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Obstaratel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.